top of page

voorwaarden

Deelname Railsportdag 2023

Artikel 01. Algemeen
Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Railsport Nederland (Railsport) en de natuurlijke persoon die aan een door Railsport georganiseerd evenement en/of activiteit wenst deel te nemen of daaraan deelneemt (deelnemer). Door deel te nemen aan dit evenement, aanvaardt de deelnemer de overeenkomst en deze deelnamevoorwaarden.


Artikel 02. Openstelling
Deelname aan de Railsportdag is mogelijk voor medewerkers in actieve dienst. Het betreft uitsluitend alle medewerkers van de bij Railsport aangesloten bedrijven. Bedrijven die in de eerste graad een bijdrage leveren aan de spoorwegen in Nederland en sportiviteit, vitaliteit en welzijn van hun medewerkers hoog in het vaandel hebben staan.
 
Artikel 03. Legitimatieplicht
Deelnemer dient bij aanmelding op de dag van het evenement een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, voorzien van naam, geboortedatum en pasfoto. Indien deelnemer hier niet over beschikt, dient deelnemer dit voorafgaand (bij inschrijving) te melden. 
Railsport behoudt het recht om een deelnemer die naar het oordeel van Railsport niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en/of een achterstand heeft in zijn/haar financiële verplichtingen jegens Railsport en/of een aanwijzing niet opvolgt en/of zich niet gedraagt zoals van een fatsoenlijk deelnemer verwacht mag worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan één of meerdere evenement(en).
 
Artikel 04. Deelnameleeftijd
Deelnemer heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt of neemt deel met akkoord en/of onder begeleiding van een ouder of voogd.
 
Artikel 05. Deelnamerisico

a.     Deelname aan een door Railsport georganiseerd evenement geschiedt geheel vrijwillig en voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Deelnemer volgt alle instructies en aanwijzingen, door Railsport medewerkers, gedurende het event direct en volledig op.
 

b.    Deelnemer is zich ervan bewust dat de activiteiten tijdens dit event gepaard kunnen gaan met onverwachte geringe tot heftige bewegingen van lichaam en materiaal, waardoor risico op (letsel)schade aanwezig is. Deelnemer acht zichzelf fysiek in staat om deel te nemen aan dit event en heeft geen lichamelijke klachten dan wel een zwangerschap die door eerdergenoemde bewegingen van lichaam en materiaal mogelijk negatief beïnvloed kunnen worden.
 

c.   Railsport en/of eventueel door Railsport ingeschakelde hulppersonen, aanvaardt/aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade, eigendomsschade, letselschade en/of schade door overlijden van een deelnemer, veroorzaakt door, tijdens of in verband met een evenement van Railsport, dan wel veroorzaakt door andere deelnemer(s) en/of aanwezige derden, tenzij de schade veroorzaakt is door het opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Railsport en/of een hulppersoon van Railsport.

 

d.   Wanneer in enig geval mocht blijken dat Railsport onverhoopt wel aansprakelijk zou blijken te zijn voor door een deelnemer opgelopen schade, dan is de schadevergoedingsplicht van Railsport onder alle omstandigheden beperkt tot het maximale bedrag van vijftigduizend euro groot.

Artikel 06. Communicatie, portret- en beeldrechten

Door deel te nemen aan een evenement, accepteert deelnemer dat Railsport met deelnemer communiceert over het betreffende event in het bijzonder en Railsport in het algemeen. Daarbij aanvaardt deelnemer dat de mogelijkheid bestaat dat deelnemer tijdens deelname gefotografeerd of gefilmd wordt en dat het portret van deelnemer gebruikt kan worden voor één van de communicatiemiddelen van Railsport, w.o. brochure, flyers, internet, social media, etc.

Diegenen die hier bezwaar tegen hebben kunnen dit aangeven bij de incheckbalie van Railsport. Diegenen krijgen dan een textielsticker uitgereikt, welke op de kleding kan worden aangebracht. Hierdoor is het voor onze fotograaf en/of videomaker meer duidelijk welke deelnemers liever niet in beeld komen en worden wij als Railsport in de gelegenheid gesteld om hier tijdens het event alsook na afloop van het event actief op te acteren. 

Ondanks deze geboden optie, kan het incidenteel voorkomen dat een sticker, om welke reden dan ook, over het hoofd wordt gezien. Na melding hiervan zullen wij direct de nodige actie ondernemen en uw gezicht en/of bijzondere kenmerken blurren, want wij willen ieders privacy respecteren.

Artikel 07. Persoonsgegevens

Railsport verwerkt persoonsgegevens van deelnemers conform haar Privacy statement aansluitend op de AVG (algemene verordening gegevensbescherming). Ons actuele Privacy statement is gepubliceerd op onze websitepagina. Op verzoek kunnen wij u ons Privacy statement in digitale en/of papieren vorm toesturen.
 

Artikel 08
. Organisatorische wijzigingen

Railsport heeft het recht om het activiteitenprogramma zonder opgaaf van reden te wijzigen, een activiteit daaruit te verwijderen of daaraan toe te voegen.

Artikel 09. Uitsluiting

Railsport behoudt het recht om een deelnemer die naar het oordeel van Railsport niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en/of een aanwijzing niet opvolgt en/of zich niet gedraagt zoals van een fatsoenlijk deelnemer verwacht mag worden, uit te sluiten van (verdere) deelname.

bottom of page