top of page
Deelnamevoorwaarden

Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen de Railsport Nederland (Railsport) en de natuurlijke persoon die aan een door Railsport georganiseerd evenement en/of activiteit wenst deel te nemen of daaraan deelneemt (deelnemer). Door deel te nemen aan dit evenement, aanvaardt de deelnemer de overeenkomst en deze deelnamevoorwaarden.

 

Deelname aan de Railsportdag is mogelijk voor medewerkers in actieve dienst. Het betreft uitsluitend alle medewerkers van de bij Railsport aangesloten bedrijven. Bedrijven die in de eerste graad een bijdrage leveren aan de spoorwegen in Nederland en sportiviteit, vitaliteit en welzijn van hun medewerkers hoog in het vaandel hebben staan

 

Deelnemer dient bij aanmelding op de dag van het evenement een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen, voorzien van naam, geboortedatum en pasfoto. Indien deelnemer hier niet over beschikt, dient deelnemer dit voorafgaand (bij inschrijving) te melden. 

Railsport behoudt het recht om een deelnemer die naar het oordeel van Railsport niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden en/of een achterstand heeft in zijn/haar financiële verplichtingen jegens Railsport en/of een aanwijzing niet opvolgt en/of zich niet gedraagt zoals van een fatsoenlijk deelnemer verwacht mag worden, uit te sluiten van (verdere) deelname aan één of meerdere evenement(en).

 

Deelname aan een door Railsport georganiseerd evenement geschiedt geheel vrijwillig en voor eigen rekening en risico van de deelnemer. Deelnemer volgt alle instructies en aanwijzingen, door Railsport medewerkers, gedurende het event direct en volledig op.

 

Deelnemer heeft de leeftijd van 18 jaar bereikt of neemt deel met akkoord en/of onder begeleiding van een ouder of voogd.

 

Deelnemer is zich ervan bewust dat de activiteiten tijdens dit event gepaard kunnen gaan met onverwachte geringe tot heftige bewegingen van lichaam en materiaal, waardoor risico op (letsel)schade aanwezig is.

 

Deelnemer acht zichzelf fysiek in staat om deel te nemen aan dit event en heeft geen lichamelijke klachten dan wel een zwangerschap die door eerdergenoemde bewegingen van lichaam en materiaal mogelijk negatief beïnvloed kunnen worden. Railsport en/of eventueel door Railsport ingeschakelde hulppersonen, aanvaardt/aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermogensschade, eigendomsschade, letselschade en/of schade door overlijden van een deelnemer, veroorzaakt door, tijdens of in verband met een evenement van Railsport, dan wel veroorzaakt door andere deelnemer(s) en/of aanwezige derden, tenzij de schade veroorzaakt is door het opzettelijk of bewust roekeloos handelen van Railsport en/of een hulppersoon van Railsport.

 

Wanneer in enig geval mocht blijken dat Railsport onverhoopt wel aansprakelijk zou blijken te zijn voor door een deelnemer opgelopen schade, dan is de schadevergoedingsplicht van Railsport onder alle omstandigheden beperkt tot het maximale bedrag van vijftigduizend euro groot.

 

Voor de veiligheid van de deelnemers en medewerkers en voor een goed en vlot verloop van het evenement, dienen de aanwijzingen van Railsport medewerkers direct en nauwgezet opgevolgd te worden.

 

Door deel te nemen aan een evenement, aanvaardt een deelnemer de mogelijkheid dat hij tijdens zijn deelname gefotografeerd of gefilmd wordt en zijn/haar portret wordt gebruikt voor één van de communicatiemiddelen van Railsport, w.o. social media, brochure, website etc.

 

Railsport verwerkt persoonsgegevens van deelnemers conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacy statement is beschikbaar via railsport.nl.

 

Railsport heeft het recht om het activiteitenprogramma zonder opgaaf van reden te wijzigen, een activiteit daaruit te verwijderen of daaraan toe te voegen.

bottom of page